VILKÅR

Nedenforstående betingelser finner anvendelse mellom Nordisk Trykk og kunder i det omfang de ikke fravikes ved uttrykkelig avtale.


1. Tilbud og avtale

1.1 Tilbud er bindende for Nordisk Trykk i 1 uke fra tilbudets dato.

1.2 Avtale er inngått, når kundens aksept er mottatt av Nordisk Trykk. I tilfeller, hvor kunden ikke avgir uttrykkelig aksept, er avtale inngått når Nordisk Trykk har sendt trykkeordre av en mottatt bestilling.

1.3 Endring av bestilling/spesifikasjoner/opplag må skje minimum 2 uker før planlagt trykkestart.


2. Pris

2.1 Alle priser er eks. Mva.

2.1.2 Hvis det er slik at oppdragsgiver er fritatt for MVA er det oppdragsgivers ansvar å dokumentere dette fritaket overfor Nordisk Trykk, og eventuelt skattetaten. Vanligvis er en skriftlig forhåndsuttalelse fra skatteetaten tilfredsstillende. Nevnte dokumentasjon skal oversendes til Nordisk Trykk i forkant av oppdrag. Skulle det i ettertid vise seg at kunde ikke tilfredsstiller kravene for MVA fritak er det en sak mellom den enkelte kunde og skatteetaten, Nordisk Trykk er ingen kontrollinstans. Om urettmessig fritak er innvilget vil Nordisk Trykk etterfakturere skyldig MVA.

2.2 Alle priser er oppgitt på grunnlag av det på tilbudets dato gjeldende nivå for lønninger, materialpriser, kronekurs og øvrige omkostninger, hvilket er grunnen til at tilbud som utgangspunkt kun gjelder i 1 uke jf. pkt. 1.1.

2.2.1 Har kunden anmodet Nordisk Trykk om å utarbeide skisser, layout, tegning, tekstforslag, prøvetrykk m.m. utover eventuelle angivelser i tilbud, er Nordisk Trykk berettiget til å beregne betaling for dette arbeidet.

2.2.2 Såfremt det i tiden frem til levering oppstår øknining i lønninger, materialpriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er Nordisk Trykk berettiget til å regulere prisen tilsvarende.

2.2.3 Priser i fremmed valuta er basert på den på tilbuds- eller trykkeordre gjeldende valuta i norske kroner. Ved kursendringer som påvirker trykk og leveringskostnad forbeholder Nordisk Trykk seg rett til endre prisen tilsvarende.

2.3 Ut over den tilbudte eller avtalte pris er Nordisk Trykk berettiget til å kreve betaling (Nok 950 pr time) for:

2.3.1 Arbeid, som påløper som følge av at det grunnmateriale, kunde har levert til Nordisk Trykk, viser seg at være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt, eller at det foretas rettelser i det leverte materiale, etter at arbeidet er påbegynt.

2.3.2 Merarbeid eller andre foranstaltninger, som avtales med kunden etter avtalens inngåelse.

2.4 Ønsker kunden, og påtar Nordisk Trykk seg å oppbevare ferdig arbeid eller eiendom, som ikke tilhører Nordisk Trykk, betaler kunde vederlag for dette utover den avtalte pris.


3. Levering

3.1 Med de i pkt. 3.2 nevnte forbehold finner levering sted på den med kunden avtalte tid. Er ingen slik leveringstid avtalt, finner levering sted, når leverandørens arbeid er ferdig.

3.2 Forsinkes eller forhindres levering på grunn av de i pkt. 8.1 nevnte omstendigheter eller kundens handling eller unnlatelse, har Nordisk Trykk rett til en tilsvarende forlengelse av leveringstiden, eller til å heve avtalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte forårsake at Nordisk Trykk leveringsforpliktelser fordyres, er Nordisk Trykk likevel forpliktet til å gjennomføre disse, såfremt kunden erklærer å ville skadesløsholde Nordisk Trykk ved betaling av den av Nordisk Trykk beregnede merkostnad.

3.3 Materiell fra kunde skal leveres Nordisk Trykk innen kl. 12.00 leveringsdag. Leveranse etter kl. 12.00 er å anse som utsatt til påfølgende virkedag.


4. Betaling

4.1 Med mindre annet er avtalt skal betaling skje innen 7 dager etter fakturadato.

4.2 Det påløper rente fra forfall med Nordisk Trykk til enhver tid gjeldende rente, som er diskontoen + den til enhver tid gjeldende offentlige prosentsats, diktert av Finansdepartementet på bakgrunn av Norges Banks styringsrente tillagt minst syv prosentpoeng, pr. påbegynt måned.

4.3 På anmodning fra Nordisk Trykk er kunden til enhver tid pliktig å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er Nordisk Trykk forpliktet til å frita kunden for enhver omkostning forbundet med fremskaffelse av slik.

4.4 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Nordisk Trykk berettiget til delvis fakturering.


5. Eiendomsrett, opphavsrett m.v.

5.1 Av Nordisk Trykk produserte skisser, layout, tegning, tekstforslag o.l., uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt, og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører Nordisk Trykk og må ikke uten godkjennelse overlates til tredjepart.

5.2 Hva Nordisk Trykk har skaffet til veie eller latt frembringe til bruk for leveransen, det være seg forarbeider eller mellomprodukter, reproduksjons- eller trykkmedia, uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt, og uansett på hvilken måte de oppbevares, samt verktøy som f.eks. stanse-, prege- eller sveiseverktøy er Nordisk Trykks eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder, uansett om det fremskaffede er spesielt fakturert.

5.3 Det i pkt. 5.2 omhandlete må utelukkende benyttes til arbeider for kunden og oppbevares kun etter avtale om dette.


6. Forsinkelse

Inntrer forsinkelse, er kunde med det av pkt. 3.2 følgende forbehold kun berettiget til å heve avtalen, såfremt kunden samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.


7. Mangler

7.1 Nordisk Trykk har intet ansvar for feil, som bestilleren ikke skriftelig har rettet i forbindelse med korrektur, herunder PDF, utskrift, digitale informasjoner, prøvetrykk eller lignende. Trykkeklar PDF fil betyr fil som ikke inneholder korrupt bilde, skrift eller fargeinformasjon.

7.2 Mindre avvik fra godkjent PDF korrektur, prøve eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke kunde til prisavslag eller til å nekte å motta bestillingen.

7.3 Nordisk Trykk har rett til en mer- eller mindrelevering på inntil 10% av avtalt opplag. I de tilfelle hvor papir eller annet materiale er fremstilt spesielt til ordren av andre enn Nordisk Trykk, har Nordisk Trykk rett til en rimelig mer- eller mindrelevering ut over 10% av avtalt opplag, dog høyst svarende til materialleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Viser leveransen seg å være mangelfull, er kunden pliktig til straks å reklamere dette skriftlig. Kunde må fremlegge fotografisk dokumentasjon på mangler, og omfang av disse. Unnlates reklamasjon, eller reklamerer kunden for sent – 7 dager fra leveringsdato, mister kunden adgang til å gjøre mangelen gjeldende. Nordisk Trykk er berettiget til å avhjelpe en mangel, fortrinnsvis ved nytrykk.

7.5 Såfremt kunden selv tilveiebringer papir eller annet til leveransen, hefter Nordisk Trykk ikke for feil eller mangler som kan henføres til disse.

7.6 Nordisk Trykk har intet ansvar for mangler i materiell levert av tredjepart, typisk annonser, dersom slike feil skyldes mangler i det leverte materiell.

7.7 Kunde kan ikke benytte et produkt som er gjenstand for reklamasjon.

7.8 Nordisk Trykk hefter ikke for eventuelle følgekostnader pga mangel i leveranse.

7.9 Ved eventuelt nytrykk må fullt opplag fremstilles for retur, eller bekreftet destruering der det er mer hensiktsmessig.


8. Ansvar

8.1 I tilfelle av forsinkelse og i tilfelle av mangler ved det leverte har Nordisk Trykk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller beskadigelse av produksjonsutstyr, som bevislig har forårsaket forsinkelse eller beskadigelse av produksjonen, i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og for øvrig enhver omstendighet, som Nordisk Trykk ikke er herre over, som brann, vannskade, naturkatastrofer herunder vær og føreforhold, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, allmenn vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud, ekstraordinær tollkontroll og andre lignende force majeure situasjoner.

8.2 Forsinkelse eller mangelfull leveranse er omfattet av den i pkt. 8.1. omhandlete ansvarsfrihet, hvis årsaken til underleverandørs forsinkelse eller manglende utførelse er en av de i pkt. 8.1. nevnte omstendigheter eller virksomhetens opphør.

8.3 I tilfelle av forsinkelse av eller i tilfelle av mangler ved det leverte hefter Nordisk Trykk ikke for kundens driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap som følge av kundens rettsforhold overfor tredjepart, jf. likevel pkt. 8.4.

8.4 Nordisk Trykk hefter aldri for driftstap, avansetap og annet indirekte tap. I tilfelle Nordisk Trykk i anledning av en ervervstingskade blir pålagt et ansvar overfor tredjepart, som rekker ut over de fastsatte grenser for Nordisk Trykks ansvar, er kunden pliktig til å holde Nordisk Trykk skadesløs for dette så vel som for saksomkostninger.

8.5 Nordisk Trykk har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, logoer, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, herunder formgiving eller annet, som kan være underkastet tredjeparts rettigheder. Pådrar Nordisk Trykk seg ansvar overfor tredjepart i anledning av kundens manglende hjemmel til utnyttelse av tredjeparts tilkommende rettigheter, holder kunden Nordisk Trykk skadesløs for et slikt ansvar.

8.6 Nordisk Trykk har intet ansvar for tap eller beskadigelse av eiendom, som f.eks., originaler, materialer o.l., som ikke er Nordisk Trykks, men som er overlatt denne av kunden med henblikk på løsning av en avtalt oppgave eller med henblikk på oppbevaring, herunder på oppbevaring av arbeider Nordisk Trykk har utført, jf. pkt. 2.5. Nordisk Trykk er likevel ansvarlig, såfremt det godtgjøres, at tapet eller beskadigelsen skyldes grov uaktsom atferd utvist av Nordisk Trykk eller dets medarbeidere. Kunden må selv sørge for forsikring av gjenstanden mot skade og undergang.


9. Underleverandører

9.1 Nordisk Trykk er berettiget til å la arbeid utføres hos underleverandører.

9.2 Nordisk Trykk er ikke ansvarlig for fluktueringer i papirtilfang. Dersom ønsket papir ikke er tilgjengelig i markedet – vil papir i tilsvarende kvaliteter benyttes.


10. Periodiske skrifter

Hvis det med kunden av f.eks. magasiner og andre periodiske skrifter ikke er truffet annen avtale, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uke- og 14 dages skrifter.


11. Kjøpsloven

Norsk lovgivning, herunder Kjøpsloven, finner anvendelse på nærværende avtale i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan alene bringes for Norske domstoler i overensstemmelse med norske tvisteregler.

POSTADRESSE
Nordisk Trykk
Ytre Markeveien 19
5005 Bergen

KONTAKT
Sturla Bang
Email: post-krøllalfa-nordisktrykk.no
Telefon: +47 47758684

VÅRT MOTTO:

  • Ei god bok lever i århundrar. Den er uten batteri, kan lesast overalt og det er anbefalt å ta den med ut i sola.


BETALE?
Betal enkelt faktura  i nettbank eller med vipps.

Vipps til: #59627

Takk for melding. Du hører fra oss så snart som mulig.